by Alma Radio
Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε …

Η “Άλμα στον Πολιτισμό” είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση -όπως ορίζεται από τον νόμο 4430/16- και με αριθμό μητρώου 000129603011, μέλος της οποίας μπορεί να γίνει όποιος ή όποια το επιθυμεί.

Λειτουργούμε έχοντας ως βασική λειτουργική δομή τις συνεταιριστικές Αρχές όπως αυτές έχουν οριστεί διεθνώς -από το 1995 στο 31ο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας που έλαβε χώρα στο Μάντσεστερ- και λαμβάνονται υπόψη από τον εγχώριο εθνικό νόμο 4430/16.

Αυτές είναι:

  1. Η εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή σε όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη
  2. Ο δημοκρατικός έλεγχος του συνεταιρισμού από τα μέλη
  3. Η οικονομική συμμετοχή των μελών
  4. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία στην λειτουργία
  5. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών
  6. Η συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς
  7. Η μέριμνα για την τοπική κοινότητα

Ας γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι για όσους δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση …

Η συμμετοχή στο συνεταιριστικό εγχείρημα “Άλμα στον Πολιτισμό” είναι ελεύθερη σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να αναλάβει ευθύνες που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, ανεξάρτητα δηλαδή από το φύλλο, την κοινωνική του θέση, την πολιτική και την θρησκευτική του ένταξη, το επάγγελμα που έχει ήδη ακολουθήσει.

Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από μια τυπική παραδοσιακή επιχείρηση, είναι η λειτουργία η οποία στηρίζεται στις αρχές της αυτονομίας και της αυτοσυντήρησης, καθώς και στις αρχές της συνεργατικότητας, της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης και του δημοκρατικού ελέγχου. Τα μέλη του συνεταιρισμού οφείλουν εκ της ιδιότητάς τους να ελέγχουν την εταιρεία, να εκλέγουν τα διοικητικά όργανα, να αποφασίζουν για τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Το κάθε μέλος λειτουργεί με βάση τη δημοκρατική αρχή ένα άτομο = μία ψήφος, ανεξάρτητα την προσφορά του μέσα στον συνεταιρισμό και το ύψος των εσόδων της συνεταιριστικής επιχείρησης.

Η συμμετοχή των μελών ΔΕΝ εξαρτάται από την εκπαίδευση, την τεχνολογική κατάρτιση που μπορεί ήδη να κατέχει ο οποιοδήποτε και, που ενδεχομένως μπορεί να έχει δαπανήσει αρκετές χιλιάδες ευρώ στην ιδιωτική αγορά για να την αποκτήσει. Η συνεχής δωρεάν εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται με εσωτερικές διαδικασίες στα μέλη, ανεξαρτήτως αν αυτά κατέχουν ή όχι γνώση και εμπειρία, αποτελεί ένα από τα βασικά οφέλη των μελών μας, βασικό κίνητρο για να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά και υποχρέωση για να διατηρούν την ιδιότητά τους.

Πιο αναλυτικά λοιπόν …

Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας που απαιτείται εκ του νόμου (ν. 4430/16) για την εγγραφή οποιουδήποτε μέλους, ανέρχεται στην αξία των 100 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται ορίζεται στο άρθρο 12 της καταστατικής μας αρχής. Κάθε μέλος μπορεί προαιρετικά να αποκτήσει μέχρι 5 συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες είναι αδιαίρετες και ίσες για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. Ανεξάρτητα τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει κανείς, κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα μίας και μόνο ψήφου. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να γίνει μόνο σε νέο μέλος που έχει εγκριθεί από την Διοικούσα Επιτροπή. Κάθε μεταβίβαση καταχωρίζεται στο μητρώο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ανώτατο όργανο της συνεταιριστικής επιχείρησης είναι η Γενική Συνέλευση. Στις αρμοδιότητες υπάγονται η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, η τροποποίηση Καταστατικού, οι Γενικοί Όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, η έγκριση συμμετοχής σε Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Συνεταιρισμών Ανώτερου Βαθμού, η εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, η έγκριση των Ισολογισμών.

Α. Μέλη

Μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συνεταιρισμού. Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του συνεταιρισμού. Δεν μπορούν να γίνει μέλη οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση. Δεν μπορούν επίσης να γίνουν μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με τις ίδιες δραστηριότητες.

Β. Εθελοντές

Η εθελοντική παροχή υπηρεσιών από μέλη και μη μέλη του συνεταιρισμού, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της “Άλμα στον Πολιτισμό Κοιν.Σ.Επ” που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ.

Η σύμβαση εντολής γίνεται εγγράφως και περιγράφονται με σαφήνεια οι παρεχόμενες υπηρεσίες, των οποίων οι ώρες δεν υπερβαίνουν τις 16 μηνιαίως.

Ο συνεταιρισμός δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι των εθελοντών, αφού συσσωρευτικά πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για τον φορέα

β. Η δραστηριότητα έχει προαποφασιστεί από την Διοικούσα Επιτροπή

γ. Το πρόγραμμα δράσης καταγράφεται αναλυτικά στο πρακτικό

δ. Οι ώρες τις εθελοντικής δράσης, οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 16 μηνιαίως, είναι δημόσια αναρτημένες στο πρόγραμμα του επίσημου ιστότοπου.

 

Οι ειδικότεροι σκοποί του Συνεταιρισμού είναι ….

1. Η παραγωγή και η προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας

2. Η ανάπτυξη -μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών- τρόπων διάδοσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ενημερώσεων και η ανταλλαγή ιδεών στους τομείς αυτούς

3. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα και σε εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου

4. Η παραχώρηση -με ή χωρίς αντάλλαγμα- εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού για αντίστοιχους σκοπούς

5. Η οργάνωση, ο εξοπλισμός, η λειτουργία, η διάδοση και επέκταση του διαδικτυακού ραδιοφώνου με διαδικτυακή διεύθυνση Alma Radio ή όποιας άλλης καθοριστεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής

6. Η ραδιοφωνική κάλυψη καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων

7. Η ελεύθερη έκφραση, η προώθηση και η προβολή καλλιτεχνικών και πολιτιστικών ιδεών και ειδήσεων

8. Η ψυχαγωγία και διασκέδαση με πληθώρα ραδιοφωνικών παραγωγών και άρθρων.

9. Η πλουραλιστική, αντικειμενική και επί ίσοις όροις μετάδοση πληροφοριών, καθώς και προϊόντων τέχνης και λόγου

10. Η ευαισθητοποίηση των ακροατών και των αναγνωστών για ζητήματα τεχνολογικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος

11. Η διοργάνωση, η συμμετοχή και η προώθηση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος

12. Η απόκτηση βαθύτερων γνώσεων για την μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τεχνολογία, τις επιστήμες, τον πολιτισμό

13. Η εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης προγραμμάτων μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών μέσω διαδικτύου

14. Η διοργάνωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

15. Η συνδρομή στήριξη και προβολή ερασιτεχνικής δημιουργίας των πολιτών, διαμέσου της διοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων κάθε είδους

16. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία αποσκοπεί στην γνωριμία και την άμεση επικοινωνία του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας με την τέχνη και την ιστορία του πολιτισμού και των καλλιτεχνικών ρευμάτων

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε και πως λειτουργούμε, καθώς και για αιτήματα εγγραφής μελών επικοινωνήστε:

στο τηλέφωνο 6942988312 (Μαρία Μαντέ – Αντιπρόεδρος  Διοικούσας Επιτροπής )

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εθελοντικές δράσεις επικοινωνήστε:

στο τηλέφωνο: 6937030733 (Σπύρος Κονίδας – Γενικός Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής)

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης Αποδέχομαι